1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng
Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ confinednomad.com.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của confinednomad.com, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của confinednomad.com dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của confinednomad.com hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng confinednomad.com ngay lập tức.

2. Truy cập confinednomad.com
confinednomad.com bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà confinednomad.com cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của confinednomad.com mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của confinednomad.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho confinednomad.com là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho confinednomad.com thông qua Website confinednomad.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của confinednomad.com.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của confinednomad.com, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của confinednomad.com. Bạn đồng ý thông báo cho confinednomad.com ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

confinednomad.com có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi confinednomad.com, bất cứ lúc nào theo quyết định của confinednomad.com mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ
Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của confinednomad.com cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website confinednomad.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của confinednomad.com.

4. Thương hiệu
Bạn không được sử dụng thương hiệu confinednomad.com, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của confinednomad.com. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên confinednomad.com không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với confinednomad.com.

5. Hành vi bị nghiêm cấm
Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của confinednomad.com cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của confinednomad.com cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.